HAUS SPACE

Nomitate “Pho Da cafe” for the 2018 Building of the Year Awards

Nomitate “Pho Da cafe” for the 2018 Building of the Year Awards in Hospitality Architecture Category if you like | haus space ‘s work at here. Thank you!


Bầu chọn cho “Phố Đá Cafe” là Công trình của năm trên ArchDaiy ở hạng mục “Hospitality Architecture”nếu bạn thích công trình này tại đây. Cảm ơn mọi người!